දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Krisha Krishanthani (ස්ත්‍රී) - NDT(Merit).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, රාජගිරිය

දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පන්ති
සිංහල දෙවන භාෂාව ශ්‍රේණිය 1- 11 සහ සා/පෙළ

Mohamed Ishfak (පුරුෂ) - Over 8 years in teaching in a International school and as a tutor.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගාල්ල, මාතර, වැලිගම

සිංහල දෙවන භාෂාව ශ්‍රේණිය 1- 11 සහ සා/පෙළ
ශ්‍රේණිය 1-11 ගණිතය, සිංහල, විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍යය විද්‍යාව

Moushika Kriyanjalee (ස්ත්‍රී) - An after A/L Maths stream student who recieved 9As for O/L exam.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ

සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍ය 6 වසර සිට 11 වසර දක්වා

Amith Jayasinghe (පුරුෂ) - ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය, ශාස්ත්‍රපති කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය.
ස්ථානය: කොළඹ

සිංහල පෞද්ගලික ශ්‍රේණිය 9 / 10 / 11 / 12 / 13

Luckshan Wattuhewa (පුරුෂ) - BA (Sinhala) Special and MA (Sinhala) Special [University of Colombo], Over 7 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

සිංහල පෞද්ගලික ශ්‍රේණිය 9 / 10 / 11 / 12 / 13
සිංහල භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 දේශීය

Hansi Apsara (ස්ත්‍රී) - Msc in Sociology [Kelaniya], MHRM [Colombo], BA in Sociology [Ruhuna].
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, කොළඹ, කොළඹ 03, ගංගොඩවිල, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල

ශ්‍රේණිය 1-9, සා/පෙළ, උ/පෙ සඳහා පන්ති

Sanduni Roshani (ස්ත්‍රී) - You can do the first visit free of charge and check the class.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, පිළියන්දල

දෙමළ භාෂාව සිංහල මාධ්‍යය සිසුන් සඳහා (පාසල සිසුන්, Job seekers, Employers)

Premalal Ranasinghe (පුරුෂ) - BSc, Advance National Diploma in HR, English language Diploma, Tamil language Diploma holder, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / කථනය සහ ව්‍යාකරණය / සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

Nethmi Yashodha (ස්ත්‍රී) - Teacher at Leeds International School Panadura, BA. Business Management [University of Northampton].

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය / කථනය සහ ව්‍යාකරණය / සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
ශ්‍රේණිය 1 - 11 ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, බුද්ධාගම, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, විද්‍යාව

Sandavi Sudusinghe (ස්ත්‍රී) - I've got 9 A passes for my O/L s.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, මහරගම

2020 O/L සඳහා විද්යාව දින 30, සිංහල දින 25 ( theory and past papers) speed revision කරනු ලැබේ.

Maneesha Harshamali (ස්ත්‍රී) - An undergraduate student in university of Colombo.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගාල්ල

සිංහල සහ දෙමළ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1-9 සිසුන් සඳහා

Dhanushka Weerakkody (ස්ත්‍රී) - Currently working as a Teacher, Bachelor of Arts degree (Hons), 1 year working experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ, මහරගම

සිංහල - ඉතිහාසය

Kumari Jayathilake (ස්ත්‍රී) - ගුරු පුහුණු, උපධි ගුරු.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, රත්මලාන

3 වසරේ සිට O/L දක්වා - ගණිතය, විද්‍යාව, සිංහල, සිංහල සාහිත්‍ය, ඉතිහාසය, පුරවැසි, භුගෝලය, බුද්ධ ධර්මය

Janaka Peiris (පුරුෂ) - සිවිල් ඉංජිනේරැවරයෙකි, වසර 10 කට වඩා උපකාරක පංති පවත්වා ඇත.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ

සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 සිසුන් සඳහා

Subhashini Ranasinghe (ස්ත්‍රී) - Qualified government school teacher.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, ගල්කිස්ස, පානදුර, මොරටුව

 Grade 1 to A/L All Subjects