සිංහල 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Luckshan Wattuhewa (පුරුෂ)
  • සාමාන්‍ය පෙල
  • උසස් පෙල
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • පශ්චාත් උපාධි
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 9 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​2​2​5​8​5​8​6
වෙබ් පණිවිඩ :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
I have over 9 years experience in international and local curriculum
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
භාෂාව සහ සාහිත්‍යය මුල සිට සරලව පුනරීක්ෂණ සහිතව ආකර්ෂණීයව උගන්වනු ලැබේ .
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
367/G, Nugedeniya road, Thalangama south, බත්තරමුල්ල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English