මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 9 - 11 - ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, බුද්ධාගම, ඉතිහාසය සහ භූගෝල විද්‍යාව

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
K. Vitharana (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
ඉන්ස්ටග්‍රෑම්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
Bachelor of Science (Nsg)
High Diploma in Dhamma and Abhidhamma
Diploma in teaching Science and Mathematics
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
English, Science, Buddhism, History and Geography
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කිරිබත්ගොඩ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කැලණිය

කිරිබත්ගොඩ

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18970
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 15 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 20 ජනවාරි 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 19 ජනවාරි 2021