භූගෝලය හා පරිසර කළමනාකරණය අවුරුදු 18කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති ප්‍රවීණ ගුරුවරියක්.

L. Gurusinghe (Mrs) (ස්ත්‍රී) - 2000 වසරේ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් උපාධිය ලබා ගත්තේය.
ස්ථානයන්: නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, කෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, රාජගිරිය

1 වසර සිට 11 වසර දක්වා අමතර පන්ති - Local and London Tuition Classes

Lanka Wickremasinghe (ස්ත්‍රී) - B.A., MBA, Advanced Diploma in Teacher Training, 10 years experience in international schools.
ස්ථානය: රත්මලාන

1 වසර සිට 11 වසර දක්වා අමතර පන්ති - Local and London Tuition Classes