මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

6-9 , සා/පෙළ උ/පෙළ සඳහ තොරතුරු තාක්ෂනය උපකාරක පන්ති. Online /offline /Home visit

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Keeth Samarakoon (පුරුෂ)
  • ප්‍රථම උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
ස්කයිප්
ඉන්ස්ටග්‍රෑම්
ට්විටර්
වැඩිදුර තොරතුරු
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Visiting lecturer for BIT Degree - university of Colombo ,7 years, ICT, A/L, O/L, GIT 10 years. Lecturer at Technical Collage.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
තොරතුරු තාක්ෂණය සා/පෙළ උ/පෙළ (සිංහල / English)
GIT උසස්පෙළ
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා පරිගණක තොරතුරු තාක්ෂනය
BIT උපාධිය සඳහා උපකාරක පන්ති
grade 6 to 9 Online zoom classes
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
176, kadurugasmulla, Munhena, මග්ගොන


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
No.141B, Munhena, මග්ගොන


කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Wideawake Solutions, No. 141, Colombo Road, පැපිලියාන


Alvis Road, බෙල්ලන්තර


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
අගලවත්ත

අලුත්ගම

කළුතර

පානදුර

බේරුවල

මග්ගොන

මතුගම

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English

 Advertise Here