6-9 , සා/පෙළ උ/පෙළ සඳහ තොරතුරු තාක්ෂනය උපකාරක පන්ති. Online /offline /Home visit

Keeth Samarakoon (පුරුෂ) - Visiting lecturer for BIT Degree [University of Colombo], Over 7 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, පැපිලියාන

6-9 , සා/පෙළ උ/පෙළ සඳහ තොරතුරු තාක්ෂනය උපකාරක පන්ති. Online /offline /Home visit