මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

ගිණුම්කරණය පෞද්ගලික පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරියගේ නම
Deepa Tyagi (ස්ත්‍රී)
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
ඉන්ස්ටග්‍රෑම්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
1. Member of Association of Accounting Technicians ( MAAT)
2. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
For Cambridge, Edexcel and Local syllabus

Accounting individual classes for Grade 8, Grade 9, O/Levels and A/levels.

**Crash course also accepted for O/level and A/level.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
No.52, Averiwatta Road, වත්තල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
වත්තල

පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 17277
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 23 පෙබරවාරි 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 10 මාර්තු 2020
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 10 මාර්තු 2021