ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව, වාණිජ පන්ති

Avorrda Fernando (ස්ත්‍රී) - Reading ACCA.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 15

ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ගිණුම්කරණය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Fathima Nafrin (ස්ත්‍රී) - Completed diploma in English and Diploma in Financial accounting, Reading ACCA, Pursuing Bcs (Hons) applied accounting.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොළඹ 15