උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව, සාමාන්‍ය පෙළ හා 6-9 විද්‍යාව, ගණිතය

Smpath Jayamuni (පුරුෂ) - 10 years of experience in teaching for A/L and O/L students, B,SC / PGDE / M.ED / LLB.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඉබ්බාගමුව, උයන්දන, කුරුණෑගල, ගොකරල්ල