ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, ඉතිහාසය, ඉස්ලාම් ධර්මය, විද්‍යාව - ශ්‍රේණිය 8 සිට 11

Seyed Sharmila (ස්ත්‍රී) - Completed GCE A/L in English Medium and following Higher National Diploma in English.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 09, ගොතටුව