ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් (නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින් / කණ්ඩායම්)

Shalani (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Business Management, MBA, CIMA passed finalist.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, තලවතුගොඩ, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මාදිවෙල, රාජගි

ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් (නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින් / කණ්ඩායම්)
ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

Amalka Hewage (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Education Honours degree, 6 years of teaching experience in a very reputed international school in the country.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පහ

ගණිතය පන්ති - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

Khema Perera (ස්ත්‍රී) - BSc, Dip in Edu, AL marking examiner.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, මත්තේගොඩ

ගණිතය පන්ති - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්
ඉංග්‍රීසි - ලන්ඩන් සහ දේශීය / IELTS / ගණිතය

Ashan Arachchige (පුරුෂ) - English Language Teacher at Leeds International School, Panadura, BSC in Applied Science.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කොළඹ, කොළඹ 06, දෙහිවල, නුගේගොඩ,

ළමුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි සහ ගණිත පන්ති

Sharon Perera (ස්ත්‍රී) - BBA [University of Peradeniya], 3 years teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුගස්තොට, ගම්පහ, ගෙලිඔය, පේරාදෙණිය, මහනුවර

ශ්‍රේණිය 6-11 ගණිතය පන්ති

U. Tillekeratne (ස්ත්‍රී) - Bachelors, Masters, 13 years teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ

ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 සඳහා

S B Sakthi (පුරුෂ) - IQ and Logic teacher at Sangam law School.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 06

විද්‍යාව සහ ගණිතය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10

Rifna Refhudeen (ස්ත්‍රී) - Teacher attached to a leading international school.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 03, කොළඹ 04, කොළඹ 05, දෙහිවල, නුගේගොඩ

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය - පෞද්ගලික සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති

Achini (ස්ත්‍රී) - Graduate in BSc. 15 years of experience in teaching Mathematics in English medium.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ

විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති

W.X. Sunil Croos (පුරුෂ) - BSc (Honours), Teaching experience at St. Joseph college, Maradana, Asian Grammar International School (Present occupation).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ශ්‍රේණිය 01 සිට 09 ගණිතය විද්‍යාව සහ වාණිජ පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති

Naashiya Rahuman (ස්ත්‍රී) - Well experienced in teaching more than 05 years in industry.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඒකල, ජා-ඇල

ශ්‍රේණිය 01 සිට 09 ගණිතය විද්‍යාව සහ වාණිජ පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති
උපකාරක පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), සෞඛ්‍යය විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව

Eතේමා Institute - Institute for Mainly Development of English Medium Education by using new methods and activities where students will learn by doing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, දෙල්ග

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), සෞඛ්‍යය විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, භූගෝල විද්‍යාව
ඔන්ලයින් විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති - ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ මාධ්‍යයෙන්

Zubair Sir (පුරුෂ) - English and Tamil medium for grades 6, 7, 8, 9, 10, 11.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පොල

ඔන්ලයින් විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති - ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ මාධ්‍යයෙන්
ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Inoli Seneviratne (ස්ත්‍රී) - An undergraduate at Royal Institute of Colombo pursuing a University of London degree programme.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, වත්තල

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව