විද්‍යාව, ගණිතය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්) ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Buddhi Rathnayake (පුරුෂ) - Over 5 years teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

ගණිතය හා විද්‍යාව - 6 ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා

Amali Wickramasinghe (ස්ත්‍රී) - An undergraduate [Special degree in Computational Physics, University of Colombo].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මොරටුව

ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11

Mohamed Aroos (පුරුෂ) - Former elementary school teacher with 4 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ, මහනුවර

ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 4 සිට 11 - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්

Z. M.Harith (පුරුෂ) - Engineer, 7 year experience in teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, මීගමුව, රාජගිරිය

උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Selvi (ස්ත්‍රී) - NDT in University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 04, කොළඹ 08, දෙහිවල

ගණිතය උපකාරක පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Fernando (පුරුෂ) - A graduate teacher and Former teacher at St.Sebastian School.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොහුවල, කොළඹ

ගණිතය උපකාරක පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ශ්‍රේණිය 6 සිට GCE සා/පෙළ - ගණිතය සහ වාණිජ

M. Dilshan (පුරුෂ) - GCE O/L and GCE A/L qualified, Have Good knowledge in Commerce and Maths.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුනායක, ජා-ඇල, මීගමුව, සීදුව

ගණිතය දෙමළ - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Arshad Cader- We conduct Maths classes (group/individual) for grade 6 and upwards of Sri Lankan syllabus.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 06, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, පානදුර, මොරටුව, රත්මලාන

ගණිතය උපකාරක පන්ති available - ශ්‍රේණිය 6-10 [දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]

Umar F.R (පුරුෂ) - Excellent results for Mathematics in G.C.E O/L & G.C.E A/L [Local syllabus].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, දෙහිවල

ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය විෂය නිර්දේශය

Shankamal Harinda (පුරුෂ) - Undergraduate University of Colombo [BSc in Physical science].
ස්ථානයන්: කොස්වත්ත, කොළඹ 5/7/8, තලවතුගොඩ, නාවල, නුගේගොඩ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ

ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය විෂය නිර්දේශය
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සිසුන් සඳහා

Mahithanan (පුරුෂ) - Completed BEng (Hons) in Civil Engineering and structural analysis. Reading for Masters degree.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

සා/පෙළ ගණිතය අමතර පන්ති - සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Palitha Seneviratne (පුරුෂ) - BSc, A retired teacher.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මහරගම

සා/පෙළ ගණිතය අමතර පන්ති - සිංහල මාධ්‍යයෙන්
ගණිතය - පෞද්ගලික පන්ති

Hirun Kottagoda (පුරුෂ) - An Aircraft Engineer with BEng from National University of Ukraine.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුබැද්ද, කැස්බෑව, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මොරටුව

ශ්‍රේණිය 6-10 ගණිතය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් )

Oshadhi Herath (පුරුෂ) - Graduate Chemist, BSc(Hons) (Chemistry Sp. equivalent), Final Year Undergraduate following BSc(Hons) in Faculty of Engineering [UOM]

ශ්‍රේණිය 6-10 ගණිතය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් )
පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති - භෞතික විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ගණිතය සහ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

Abdul Nazar (පුරුෂ) - BSc, MCP, CCNA, CCIE written, Have experience in teaching Physics and IT related subjects.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති - භෞතික විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ගණිතය සහ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය