ගණිතය සහ විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සිසුන් සඳහා

Amali Wickramasinghe (ස්ත්‍රී) - An undergraduate [Special degree in Computational Physics, University of Colombo].
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මොරටුව

ශ්‍රේණිය 6-10 ගණිතය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් )

Oshadhi Herath (පුරුෂ) - Graduate Chemist, BSc(Hons) (Chemistry Sp. equivalent), Final Year Undergraduate following BSc(Hons) in Faculty of Engineering [UOM]

ශ්‍රේණිය 6-10 ගණිතය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් )
පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති - භෞතික විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ගණිතය සහ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

Abdul Nazar (පුරුෂ) - BSc, MCP, CCNA, CCIE written, Have experience in teaching Physics and IT related subjects.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් පන්ති - භෞතික විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), ගණිතය සහ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
ශ්‍රේණිය 6-11 / AL ගණිතය දේශීය එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Madushan Fernando (පුරුෂ) - Final Year undergraduate following BSc. (Hons) Faculty of Engineering, University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, පානදුර, පිළියන්

ශ්‍රේණිය 6-11 / AL ගණිතය දේශීය එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්
ගණිතය | කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය

Upul Dodamthalawa (පුරුෂ) - BSc Degree (University of Peradeniya), Occupation: Engineering and Lecturing.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කොළඹ, ගම්පහ

ගණිතය | කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය
ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Nihal Prasanna (පුරුෂ) - Bsc, MBA Fully Qualified Master with 15 years teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොට්ටාව, කොළඹ 3/4/5/6, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, මහරගම, මාලබේ

ගණිතය පන්ති - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Dimuthu Suranga Wijegunarathna (පුරුෂ) - BSc experience graduate in the Education Industry.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, පානදුර, මොරටුව, වාද්දුව

ගණිතය උපකාරක පන්ති සඳහා ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ ජාත්‍යාන්තර කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Luckshani Perera (ස්ත්‍රී) - MBA, B.Sc., MCIM.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, බත්තරමුල්ල, මාලබේ

Support Classes for Students - ශ්‍රේණිය 1-8 සඳහා

Marsha Bandara (ස්ත්‍රී) - BSc Natural Science, PGD Environment and Industrial Chemistry [UOK], MSc. Environment Science [Cyprus International University].

සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සියලුම විෂයයන් සඳහා පන්ති - 1 - 8 ශ්‍රේණි දක්වා

Ms. Ismath (ස්ත්‍රී) - BSc. in Psychology and Teacher Training Diploma [Specialized in English], 3 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, වැල්ලම්පිටිය

සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සියලුම විෂයයන් සඳහා පන්ති - 1 - 8 ශ්‍රේණි දක්වා
ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - වත්තල

Dilakshi Fernando (ස්ත්‍රී) - B.ed in special Needs Educationn and Diploma in English [ OUSL], Diploma in English [Aquinas University College], CELTA.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, වත්තල

පෞද්ගලික ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ සඳහා

Malaka B Anthony (පුරුෂ) - Manager in a leading IT company.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැස්බෑව, කොට්ටාව, කොහුවල, නුගේගොඩ, පිළියන්දල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව
ගණිතය උපකාරක පන්ති - දේශීය සහ ලන්ඩන් විෂය නිර්දේශය

Aruna Chandrakeerthi (පුරුෂ) - National school teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොස්වත්ත, කොළඹ, මාලබේ

ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති සිංහල මාධ්‍යයෙන් ශ්‍රේණිය 6-11

Chaminda Kodikara (පුරුෂ) - අවරුදු 20 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ වැඩිම සිසුන් ගණනක් උසස් පෙළ විභාගයෙන් විද්‍යා අංශයට තේරී පත් කර ඇත.
ස්ථානයන්: කොළඹ, මහරගම, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ගණිතය සහ විද්‍යාව පන්ති සිංහල මාධ්‍යයෙන් ශ්‍රේණිය 6-11

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න