ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ

Prathibha Kandawala (ස්ත්‍රී) - A degree holder.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, අළුවිහාරේ, නාලන්ද, නාවුල, පලපත්වෙල, මාතලේ

ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ