ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Indrajith (පුරුෂ) - Qualified Maths Graduate teacher BSc, MSc.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩවත, කඩුවෙල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, දෙහිවල, නිට්ටඹුව, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

ඉගැන්වීම් - විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සඳහා

Shalika Sampath (පුරුෂ) - Undergraduate student in faculty of medicine, university of Colombo.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කෑගල්ල, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ, ගලිගමුව, දෙහිවල, නාවින්න, නිට්ටඹුව

ලන්ඩන් සහ දේශීය ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11

Ranga Jayarathna (පුරුෂ) - Has been a Math teacher for number of leading international schools
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, ගම්පහ, ජා-ඇල, නිට්ටඹුව, මිනුවන්ගොඩ, යක්කල, වැලිවේරිය

විද්‍යාව සහ ගණිතය (6-11) සහ රසායන විද්‍යාව A/L

Pradeep Hemachandra (පුරුෂ) - 2012 වසරේ ප්‍රථම උපාධිය ලබා ගතිමි, 2010 සිට මේ දක්වා උපකාරක පංති පවත්වා සිසුන්ට විශ්ව විද්‍යාල වරම් ලබා ගැනීමට අත්වැල් සපයා ඇත.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ ගණිතය

Chandima Kodikara (ස්ත්‍රී) - A professional banker with Mathematics teaching experience.
ස්ථානයන්: උඩුගම්පොල, ගනේමුල්ල, ගම්පහ, නිට්ටඹුව, යක්කල, වේයන්ගොඩ

සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය

Priyasad (පුරුෂ) - B.Sc. (Hons), Faculty of Engineering, University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, උඩුගම්පොල, කොටුගොඩ, ගම්පහ, නිට්ටඹුව, මිනුවන්ගොඩ, යක්කල, වේයන්ගොඩ

සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය
Mathematics Classes - Grades 6 to 11, GCE O/L and for Engineering and Technical courses

Mathematics Tuition - Grades 6 to 11, GCE O/L (Local Syllabus) and for Engineering/Technical courses - ගම්පහ, කඩවත, Ja Ela

ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Prasad Weerasuriya (පුරුෂ) - B.Sc. (Hons) Engineering, University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කොළඹ, ගම්පහ, නිට්ටඹුව

ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන්

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න