අන්තර්ජාල ඉගැන්වීම් - විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සඳහා

Shalika Sampath (පුරුෂ) - Undergraduate student in faculty of medicine, university of Colombo.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කෑගල්ල, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොහුවල, කොළඹ, ගලිගමුව, දෙහිවල, නාවින්න, නිට්ටඹුව

අන්තර්ජාල ඉගැන්වීම් - විද්‍යාව සහ ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සඳහා
6 -11 වසර සිසුන් සඳහා ගණිතය සිංහල හා ඉංග්රීසි මාධ්‍ය

Indrajith (පුරුෂ) - 25 අවුරුදු පළපුරුදු, , පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂක, වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත්, ගණිත ප්‍රශ්චාත් උපාධිධාරී, (B.Sc., MSc.) ආචාර්යවරයෙකි.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩවත, කඩුවෙල, කඳාන

Home visit උපකාරක පන්ති - ගණිතය, IT, ඉංග්‍රීසි

Ramesh Liyanage (පුරුෂ) - CCNA, MCSA.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගම්පහ, ගිරිඋල්ල, නිට්ටඹුව, පස්යාල, මීරිගම, වරකාපොල

ගණිතය කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Prasad Weerasuriya (පුරුෂ) - BSc. (Hons) Engineering, Diploma in Computer programming.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නිට්ටඹුව

ගණිතය කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
Mathematics Classes - Grades 6 to 11, GCE O/L and for Engineering and Technical courses

Mathematics Tuition - Grades 6 to 11, GCE O/L (Local Syllabus) and for Engineering/Technical courses - ගම්පහ, කඩවත, Ja Ela