ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 - 11 සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Indrajith (පුරුෂ) - Qualified Maths Graduate teacher BSc, MSc.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩවත, කඩුවෙල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, දෙහිවල, නිට්ටඹුව, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මහරගම

ලන්ඩන් සහ දේශීය ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11

Ranga Jayarathna (පුරුෂ) - Has been a Math teacher for number of leading international schools
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, ගම්පහ, ජා-ඇල, නිට්ටඹුව, මිනුවන්ගොඩ, යක්කල, වැලිවේරිය

සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය

Priyasad (පුරුෂ) - B.Sc. (Hons), Faculty of Engineering, University of Moratuwa.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, උඩුගම්පොල, කොටුගොඩ, ගම්පහ, නිට්ටඹුව, මිනුවන්ගොඩ, යක්කල, වේයන්ගොඩ

සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය
English and Mathematics classes - Grade 6 to 11

උපදේශක: Harshana Ranawaka (පුරුෂ‍) - Electrical Engineer, Diploma in English.
ස්ථාන: ගම්පහ, ගනේමුල්ල, මිනුවන්ගොඩ, රාගම

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න