6 -11 වසර සිසුන් සඳහා ගණිතය සිංහල හා ඉංග්රීසි මාධ්‍ය

Indrajith (පුරුෂ) - 25 අවුරුදු පළපුරුදු, , පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂක, වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත්, ගණිත ප්‍රශ්චාත් උපාධිධාරී, (B.Sc., MSc.) ආචාර්යවරයෙකි.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කඩවත, කඩුවෙල, කඳාන

සා/පෙළ ගණිතය සහ විද්‍යාව - 077295 4157

Ireshika Wickramasuriya (ස්ත්‍රී) - Undergraduate, 2 years teaching experience.
ස්ථානයන්: කටුනායක, ගම්පහ, මිනුවන්ගොඩ