6 - 11 ශ්‍රේණි ගණිතය​ නිවසට පැමිණ හෝ අප ආයතනයේදී

Dhanushka Medawatta (පුරුෂ) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙකි, ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ ආවසරිකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොළඹ

Individual සහ Group පන්ති - විද්‍යාව, සිංහල, ගණිතය

Nash Rahuman (ස්ත්‍රී) - A tutor with over 2 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: ඒකල, ජා-ඇල