6 - 11 ශ්‍රේණි ගණිතය​ නිවසට පැමිණ හෝ අප ආයතනයේදී

Dhanushka Medawatta (පුරුෂ) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙකි, ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනයේ ආවසරිකයෙකි.
ස්ථානයන්: කොළඹ

විද්‍යාව සහ ගණිතය (6-11) සහ රසායන විද්‍යාව A/L

Pradeep Hemachandra (පුරුෂ) - 2012 වසරේ ප්‍රථම උපාධිය ලබා ගතිමි, 2010 සිට මේ දක්වා උපකාරක පංති පවත්වා සිසුන්ට විශ්ව විද්‍යාල වරම් ලබා ගැනීමට අත්වැල් සපයා ඇත.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

Individual සහ Group පන්ති - විද්‍යාව, සිංහල, ගණිතය

Nash Rahuman (ස්ත්‍රී) - A tutor with over 2 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: ඒකල, ජා-ඇල

ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Lakshani Silva (ස්ත්‍රී) - Over 4 years of experience as a home visiting tutor.
ස්ථානයන්: ඒකල, කටුනායක, කඳාන, ජා-ඇල, සීදුව

ගණිතය ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න