දෙමළ භාෂාව සිංහල මාධ්‍යය සිසුන් සඳහා (පාසල සිසුන්, Job seekers, Employers)

Premalal Ranasinghe (පුරුෂ) - BSc, Advance National Diploma in HR, English language Diploma, Tamil language Diploma holder, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

සිංහල උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Iroshan jayaweera (පුරුෂ) - Worked more than 15 Government schools and presently teach in a National school in Kandy.
ස්ථානය: මහනුවර

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න