ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - ගණිතය, විද්‍යාව, ඉතිහාසය, සිංහල සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

Success Institute of Higher Education - Qualified and experienced tutors conduct classes in Sinhala medium.
ස්ථානය: කළුතර

ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 - ගණිතය, විද්‍යාව, ඉතිහාසය, සිංහල සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය / පෙරදිග සංගීතය / ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ව්‍යාකරණය

Nethmi Yashodha (ස්ත්‍රී) - BA. Business Management, Experienced tutor, Past teacher at Leeds International School.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කොළඹ, පානදුර, බණ්ඩාරගම, මොරටුව

සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය / පෙරදිග සංගීතය / ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ව්‍යාකරණය
සිංහල පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 සිසුන් සඳහා

Subhashini Ranasinghe (ස්ත්‍රී) - Qualified government school teacher.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, ගල්කිස්ස, පානදුර, මොරටුව