සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ

Dushama Attanayaka (ස්ත්‍රී) - An experienced undergraduate in University of Colombo,Faculty of Arts.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොළඹ, කොළඹ 05, කොළඹ 08, ගම්පහ, නුගේගොඩ, පැපිලියාන

සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ
සිංහල, ඉතිහාසය - ශ්‍රේණිය 6 සිට 11

Malini Yapa (ස්ත්‍රී) - A Graduates from University of Colombo with 2nd upper class.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, නුගේගොඩ, මහරගම

උපකාරක පන්ති - ඉතිහාසය, නැටුම්, සිංහල

Lisath Chathmin (ස්ත්‍රී) - National college of education / Art degree university of Kelaniya.
ස්ථානයන්: කඩවත, ගම්පහ, මිරිස්වත්ත, යක්කල

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න