උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, භූගෝල විද්‍යාව සහ සිංහල භාෂාව (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

Chamini Gloria Wijesinghe (ස්ත්‍රී) - Diploma holder of English Language teaching, Over 25 years of experience.
ස්ථානයන්: ජා-ඇල, සීදුව

Individual සහ Group පන්ති - විද්‍යාව, සිංහල, ගණිතය

Nash Rahuman (ස්ත්‍රී) - A tutor with over 2 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: ඒකල, ජා-ඇල

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න