1-8 ශ්‍රේණි පන්ති - ගණිතය , සිංහල

Shamalka Perera (ස්ත්‍රී) - ව්‍යාපාර කලමණාකාර ඩිප්ලෝමව හදාරමින් සිටියි.
ස්ථානයන්: වත්තල, හැඳල