සිංහල භාෂාව, ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව Tuition (Grade 06 to O/L)

Thilan Wijesekara (පුරුෂ) - B.A (Special) J'pura, over 5 Years experience in teaching.
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, බත්තරමුල්ල, මාලබේ

A Lady Teacher for Sinhala and Media Studies

උපදේශක: Mrs. Tharaka (ස්ත්‍රී‍) - Graduate in Arts, University of Jayawardanepura. Written many books as a professional writer.
ස්ථාන: කොළඹ suburbs

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න