සා/පෙළ - සිංහල - නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින්

Nishantha Karawita (පුරුෂ) - B.A (University of Sri Jayawardanapura), School teacher with paper marking experience and over 15 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අවිස්සාවේල්ල, කඩුවෙල, කැලණිය

සිංහල, ඉතිහාසය සහ භූගෝල විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ

Thilan Wijesekara (පුරුෂ) - Bachelor's degree, Conducting classes since 2010.
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

A Lady Teacher for Sinhala and Media Studies

උපදේශක: Mrs. Tharaka (ස්ත්‍රී‍) - Graduate in Arts, University of Jayawardanepura. Written many books as a professional writer.
ස්ථාන: කොළඹ suburbs