සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය (6 - 11 ශ්‍රේණිය දක්වා - 2020 සා/පෙළ) තනි හා කණ්ඩායම් පන්ති

Lalinda Sir (පුරුෂ) - රජයේ පාසල් ගුරුවරයෙකි. රජයේ විභාග පරීක්ෂකවරයෙක් ලෙස කටයුතු කරයි. වසර 20 ක සේවා පළපුරුද්ද.
ස්ථානයන්: කොළඹ, කොළඹ 3/4/6, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, පිළියන්දල, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය (6 - 11 ශ්‍රේණිය දක්වා - 2020 සා/පෙළ) තනි හා කණ්ඩායම් පන්ති
සිංහල සහ බුද්ධාගම පන්ති

Ishara Jayarathne (පුරුෂ) - Degree holder in B A Special Sinhala degree in university of Sri Jayawardenapura campus.
ස්ථානය: කොළඹ

සිංහල සා/පෙළ පුණරීක්ෂන පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 10 සඳහා

A graduate teacher visits homes to conduct Sinhala language classes for grade 6 to 10 students.
ස්ථානය: කොළඹ

සිංහල භාෂාව, ඉතිහාසය සහ උ/පෙ භූගෝල විද්‍යාව පන්ති

Vijith Janaka (පුරුෂ) - BA (sp), MA (Sinhala), PGD, Edu.
ස්ථානයන්: කොළඹ, කොළඹ 04, කොළඹ 06, දෙහිවල, මුල්ලේරියාව

සිංහල භාෂාව, ඉතිහාසය සහ උ/පෙ භූගෝල විද්‍යාව පන්ති
දෙමළ භාෂාව සිංහල මාධ්‍යය සිසුන් සඳහා (පාසල සිසුන්, Job seekers, Employers)

Premalal Ranasinghe (පුරුෂ) - BSc, Advance National Diploma in HR, English language Diploma, Tamil language Diploma holder, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

Grade 6 to 11 සිංහල භාෂාව and ඉතිහාසය Tuition

Grade 6-11 සිංහල භාෂාව and ඉතිහාසය tuition offered by an experienced graduate teacher. Home visited.

උපකාරක පන්ති පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Shanaka (පුරුෂ) - Working as a teacher in reputed school in Colombo.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

සිංහල භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 දේශීය

Hansi Apsara (ස්ත්‍රී) - Msc in Sociology [Kelaniya], MHRM [Colombo], BA in Sociology [Ruhuna].
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, කොළඹ, කොළඹ 03, ගංගොඩවිල, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල

සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය / පෙරදිග සංගීතය / ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ව්‍යාකරණය

Nethmi Yashodha (ස්ත්‍රී) - BA. Business Management, Experienced tutor, Past teacher at Leeds International School.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කොළඹ, පානදුර, බණ්ඩාරගම, මොරටුව

සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය / පෙරදිග සංගීතය / ඉංග්‍රීසි කථනය සහ ව්‍යාකරණය
නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම

W.V. Abeygunewardhana (ස්ත්‍රී) - ලේඛිකා, දේශිකා, සමාජ සේවිකා.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මීගමුව

සිංහල පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 සිසුන් සඳහා

Subhashini Ranasinghe (ස්ත්‍රී) - Qualified government school teacher.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, ගල්කිස්ස, පානදුර, මොරටුව

සිංහල භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ - කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය විෂය නිර්දේශය

Qualified government school lady teacher conducts home visiting classes.
ස්ථානය: කොළඹ

පන්ති - සිංහල සහ දෙමළ - දෙවන භාෂාව

Nava Roshan (පුරුෂ) - Plantation Community Communication Specialist in Ministry of Hill country New villages, Infrastructures and Community development.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුවරඑළිය

ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ සිසුන් සඳහා උපකාරක පන්ති

L Balasuriya (ස්ත්‍රී) - Over 10 years teaching experience in Government and International schools.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගොතටුව, හංවැල්ල

සිංහල අමතර පන්ති - කොළඹ

N T Jinadasa (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts, 20 years of Teaching Experience.
ස්ථානයන්: කොළඹ, කොළඹ 08, කොළොන්නාව, රාජගිරිය