සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

Nethmi Yashodha (ස්ත්‍රී) - BA. Business Management, Experienced tutor, Past teacher at Leeds International School.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කොළඹ, පානදුර, බණ්ඩාරගම, මොරටුව

ඉංග්‍රීසි / දෙමළ / ගණිතය / සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති

Yasitha Nuwan Medagama (පුරුෂ) - Classes are conducted by well educated and experienced teachers.
ස්ථානයන්: කළුතර, කොළඹ, පිළියන්දල, බණ්ඩාරගම

ඉංග්‍රීසි / දෙමළ / ගණිතය / සිංහල සහ ඉතිහාසය පන්ති
සිංහල භාෂාව සහ ඉතිහාසය පන්ති

Vijithjanaka (පුරුෂ) - BA. MA. PGD Edu.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල

සිංහල ඉතිහාසය සහ නැටුම් පන්ති

Shashmini Vimarshana (ස්ත්‍රී) - ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ජාත්‍යන්තර පාසලක උගන්වයි.
ස්ථානය: කොළඹ

උපකාරක පන්ති පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Shanaka (පුරුෂ) - Working as a teacher in reputed International school in Colombo.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, රාජගිරිය

සිංහල භාෂාව ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ - කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය විෂය නිර්දේශය

Qualified government school lady teacher conducts home visiting classes.
ස්ථානය: කොළඹ

පන්ති - සිංහල සහ දෙමළ - දෙවන භාෂාව

Nava Roshan (පුරුෂ) - Plantation Community Communication Specialist in Ministry of Hill country New villages, Infrastructures and Community development.
ස්ථානයන්: කොළඹ, නුවරඑළිය

ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ සිසුන් සඳහා උපකාරක පන්ති

L Balasuriya (ස්ත්‍රී) - Over 10 years teaching experience in Government and International schools.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගොතටුව, හංවැල්ල

සිංහල අමතර පන්ති - කොළඹ

N T Jinadasa (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts, 20 years of Teaching Experience.
ස්ථානයන්: කොළඹ, කොළඹ 08, කොළොන්නාව, රාජගිරිය

බුද්ධාගම, සිංහල, ඉතිහාසය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය - සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Ven. Godamune Chullanaga Thero - Gaurawa sastravedi, Sastrapati, Adyapana Diploma.
ස්ථානයන්: කොළඹ, කොළඹ 6

බුද්ධාගම, සිංහල, ඉතිහාසය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය - සා/පෙළ සහ උ/පෙ
conducting sessions සඳහා academic education - ශ්‍රේණිය 3-10 සිංහල මාධ්‍යයෙන්

F.A. Sharan (ස්ත්‍රී) - An undergraduate in law. Completed all stages of elocution conducted by CALSDA.
ස්ථානයන්: කොළඹ, කොළඹ 06

සිංහල භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 දේශීය

Hansi Apsara (ස්ත්‍රී) - Msc in Sociology [Kelaniya], MHRM [Colombo], BA in Sociology [Ruhuna].
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, කොට්ටාව, කොළඹ, කොළඹ 03, ගංගොඩවිල, නාවල, නුගේගොඩ, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල

දෙමළ භාෂාව සිංහල මාධ්‍යය සිසුන් සඳහා (පාසල සිසුන්, Job seekers, Employers)

Premalal Ranasinghe (පුරුෂ) - BSc, Advance National Diploma in HR, English language Diploma, Tamil language Diploma holder, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ සිංහල භාෂාව සහ ඉතිහාසය පන්ති

Surangi (ස්ත්‍රී) - Conducted by famous private school lady teacher.
ස්ථානයන්: කොළඹ, තලවතුගොඩ

සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ

Dushama Attanayaka (ස්ත්‍රී) - An experienced undergraduate in University of Colombo,Faculty of Arts.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොළඹ, කොළඹ 05, කොළඹ 08, ගම්පහ, නුගේගොඩ, පැපිලියාන

සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න