සිංහල සහ නාට්ය හා රංග කලාව

Sewwandi Jayawardhana (ස්ත්‍රී) - Sinhala special degree [University of Kelaniya], Teacher of Royal Institute International College, Over 2 years experience.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, දෙහිවල, නුගේගොඩ

සිංහල උපකාරක පන්ති දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර සිසුන් සඳහා

Wijesinghe (ස්ත්‍රී) - A graduate of Sri Jayawardenapura University with over 8 years of experience in a private school.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, රත්මලාන