සිංහල / සාහිත්‍යය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 -11 (දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය)

Suchira Liyanage (ස්ත්‍රී) - BA (J'pura),PGDE (Col). 15 years experience in Leading government schools. Paper marking examiner.
ස්ථානය: අතුරුගිරිය

පෞද්ගලික පන්ති - සිංහල භාෂාව, ඉතිහාසය, සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

Naushani Waththuhewa (ස්ත්‍රී) - Experienced as an international school teacher for 4 years, 10 years teaching experience in government approved schools.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, ඇඹුල්දෙනිය, කොට්ටාව,