ඔබට අවශ්‍ය දැණුම අවශ්‍ය කාලය තුලදී ගෙදරටම computer group and Individual Classes

උපදේශක: Chamila Peiris (පුරුෂ‍) - 8 years of teaching experience, Degree, Diploma and courses.
ස්ථානයන්: හොරණ, පානදුර, ගෝනපොල, කළුතර, මහරගම