1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

1-11 ශ්‍රේණිය සඳහා නිවසට පැමිණීම: ගණිතය (O / L), ඉංග්‍රීසි (O / L), ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, භූගෝලය, විද්‍යාව
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සා/පෙළ / MS Office Package / OpenOffice Package / ශ්‍රේණිය 6-9 දේශීය විෂය නිර්දේශය

Ayesha Gamage (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Information Technology [UOC], Over 7 years of Experience in Teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නාවල, නුගේගොඩ, මහරගම

IT for O/L, A/L and all

S. Chathurangani (ස්ත්‍රී‍) - BIT graduate has more than ten years experience, Higher Diploma for Web Designing.
Visits : කොළඹ Suburbs