උ/පෙ සහ සා/පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - Home Visits

Isuru Kariyawasam (පුරුෂ) - Over 5 years experience as an ICT teacher.
ස්ථානයන්: ඇඹුල්දෙනිය, කොට්ටාව, තලවතුගොඩ, දෙල්කන්ද, නුගේගොඩ, පන්නිපිටිය, පිටකෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, මහරගම, මාදිවෙල, මිරිහාන

IT for O/L, A/L and all

S. Chathurangani (ස්ත්‍රී‍) - BIT graduate has more than ten years experience, Higher Diploma for Web Designing.
Visits : කොළඹ Suburbs

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න