තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) | පෞද්ගලික පන්ති | කණ්ඩායම් පන්ති | ශ්‍රේණිය 6-11

Chathuranga (පුරුෂ) - Dip.in ICT, B.Tech in Multimedia & Web Technology, TVEC Registered Lecturer (NVQ).
ස්ථානයන්: කොළඹ

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය

S.Niroshani (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Information Technology, British Computer Society-PGD, Higher Diploma In Computer Science programming special

BIT for 21000/=

ආයතනය: Wide Awake Solutions [Pvt] Ltd.
ස්ථාන: පැපිලියාන, කොහුවල, නුගේගොඩ, මහරගම, හෝමාගම, බොරලැස්ගමුව, කොළඹ, මොරටුව, Kottawa