තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - ICT

Ishan Nawarathna (පුරුෂ) - A Degree and a Diploma holder.
ස්ථානයන්: බණ්ඩාරවෙල, වැලිමඩ