චිත්‍ර ගුරුවරයෙක්

Nuwan Perera (පුරුෂ) - Bachelor of Design + Fine Arts, Postgraduate Diploma in Education, Working as a Art Teacher in a National School.
ස්ථානයන්: කොළඹ 04, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පානදුර

චිත්‍ර පන්ති - ප්‍රාථමික, සා/පෙළ, උ/පෙ, විශ්ව විද්‍යාල

B A Wasantha Premakumara (පුරුෂ) - Graduated from the University of Visual and Performing Arts as a Bachelor of Fine Arts [Specials] in 2009.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, ඇඹුල්දෙනිය, කොට්ටාව, නුගේගොඩ

චිත්‍ර පන්ති - ප්‍රාථමික, සා/පෙළ, උ/පෙ, විශ්ව විද්‍යාල