උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, හින්දි, සමාජ අධ්යනය, විද්‍යාව

Rehana (ස්ත්‍රී) - Has been Working as a teacher at many private institutions and as an English Teacher in Mumbai.
ස්ථානය: කොළඹ

Home visiting උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 9

Natasha (ස්ත්‍රී) - More than 4 years experience in teaching.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, නුගේගොඩ