අපරදිග සංගීතය සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික පන්ති

Gayan Binduhewa (පුරුෂ) - Qualified in Royal and Trinity exams, Higher diploma (Belwood Asthetic Center).
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, අවිස්සාවේල්ල, කඩුවෙල, කොස්ගම, දෙහිවල