අපරදිග සංගීතය පන්ති (ගිටාර්ය, Keyboard, Rock & Pop, ගායනය, සිද්ධාන්ත, පියානෝ)

Thushara Deepal (පුරුෂ) - 4 years experiences of teaching in UAE in a Music School, A Graduate of University of Visual and Performing Arts, ATCL, ABRSM.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළ

අපරදිග සංගීතය පන්ති (ගිටාර්ය, Keyboard, Rock & Pop, ගායනය, සිද්ධාන්ත, පියානෝ)
සිංහල සහ පෙරදිග සංගීත පන්ති

Roshani Thanuja Dissanayake (ස්ත්‍රී) - Visharada of Music, Over 10 Years working experience as a teacher.
ස්ථානයන්: කොළඹ 07, දෙල්කන්ද, නුගේගොඩ, පිළියන්දල