සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
චිත්‍ර පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Ishara (ස්ත්‍රී) - B.Ed in Special Needs Education, MA. Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති - ශෂිඛාන්ත් පටෙල්

ශෂිඛාන්ත් පටෙල් (පුරුෂ) - Diploma in Arts at Colombo university


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති - ශෂිඛාන්ත් පටෙල්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry