ගණිතය, විද්‍යාව සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා

Shashiprabha Liyanage (ස්ත්‍රී) - Currently teaching in a Leading International School in Kandy.

ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Enigma Academy - Our mission is to provide quality education to all the students by enhancing professionalism.
ස්ථානය: පේරාදෙණිය

ශ්‍රේණිය 1 සිට උ/පෙ - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති