ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 ශිෂ්‍යත්ව විභාගය / ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සා/පෙළ ගණිතය දේශීය විෂය නිර්දේශය

Roy Siriwardana (පුරුෂ) - Most Experienced GCE Scholarship Teacher In Sri Lanka. Over 20 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, පානදුර, මොරටුව

ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 ශිෂ්‍යත්ව විභාගය / ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 සා/පෙළ ගණිතය දේශීය විෂය නිර්දේශය
ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ ගණිතය (පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් / ඔන්ලයින්) පන්ති

Excellence Academy - Classes conducted by well-qualified and experienced teachers.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කොළඹ, පානදුර, මොරටුව, වාද්දුව

ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ ගණිතය (පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් / ඔන්ලයින්) පන්ති
Teacher of General subjects [English Mediam]

A qualified tutor (Diploma in Primary Education, Diploma in English) conducts lessons in Nagoda, කළුතර South