ඉංග්‍රීසි. ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, විද්‍යාව, ENV, ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 8

Kenisha Rukshi Peter (ස්ත්‍රී) - Prefers doing classes by visiting homes or via online.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, මහබාගේ, රාගම, වත්තල, වැලිසර