ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උපකාරක පන්ති

Atiya Shib (ස්ත්‍රී) - Qualified and experienced teacher.
ස්ථානය: මාකොළ