ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, සිංහල ප්‍රාථමික පන්ති සඳහා

Palika Fernando (ස්ත්‍රී) - A teacher qualified With bachelor, attached to a reputed International school with over 6 years experience.
ස්ථානය: මහබාගේ

ඉංග්‍රීසි. ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, විද්‍යාව, ENV, ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 8

Kenisha Rukshi Peter (ස්ත්‍රී) - Prefers doing classes by visiting homes or via online.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, මහබාගේ, රාගම, වත්තල, වැලිසර