ගණිතය - ශ්‍රේණිය 3 සිට 11 - සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Deshika Maduwanthi (ස්ත්‍රී) - Reading for BCom (spp) [University of Kelaniya]

ගණිතය - ශ්‍රේණිය 3 සිට 11 - සිංහල මාධ්‍යයෙන්
විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Thimanga Weerasinghe (පුරුෂ) - BSc Graduate in biomedical science.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොළඹ, ගම්පහ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පානදුර, බත්තරමුල්ල, මොරටුව, රත්මලාන

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති
ඔන්ලයින් / කණ්ඩායම් / පෞද්ගලික පන්ති - ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි

Amalka Hewage (ස්ත්‍රී) - Bachelor of education [Horizon Campus], 8 years of experience in teaching in international schools and semi-government schools

ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ උපකාරක පන්ති - ගම්පහ සහ කොළඹ

Uththara Payagalage (ස්ත්‍රී) - BCS - HEQ (PGD Level), Dip. in English Teaching [Lyceum Academy of Teacher Education], Dip. in English [NIBM], Diploma in ICT

මාර්ගග පන්ති හා නිවසට පැමිණ පන්ති පවත්වනු ලැබේ. - ශ්‍රේණිය 6 - සා/පෙළ - ඉතිහාසය / භූගෝල විද්‍යාව සහ පුරවැසි අධ්‍යාපනය

Stella (ස්ත්‍රී) - Teaching at a leading school, Over 10 years teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, කොළඹ 15, ගම්පහ

ශ්‍රේණිය 1 - 5 එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය පන්ති

Thirisha Jayawardena (ස්ත්‍රී) - Tailoring lessons to accommodate differences in learning style and speed.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ