ගණීතය සහ විද්‍යාව සදහා උපකාරක පන්ති (ගුරුවරියක් විසින් මෙහෙයවයි)

Subodhini Perera (ස්ත්‍රී) - විද්‍යා උපාධිධරි (වසර 30 කට වැඩි පළපුරුද්ද), පශ්චාත් අධ්‍යයාපන ඩිප්ලෝමාධරි

ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 3 සිට සා/පෙළ (සිංහල මාධ්‍යයෙන්)

J. Chemali Ranawaka (ස්ත්‍රී) - Diploma in teacher training in Mathematics up to O/L, Former Maths teacher at Sujatha Vidyalaya Nugegoda.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කොට්ටාව, කොහුවල, නුගේගොඩ

ගණිතය ශ්‍රේණිය 1 - 9, ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල ශ්‍රේණිය 1 - 5

Rusini Gunawardena (ස්ත්‍රී) - 4 A Passes for AL in Commerce Stream, Undergraduate B.B.Mgt. in Financial Engineering [University of Kelaniya]

Kumon නුගේගොඩ Centre

Kumon Nugegoda Centre - One of the fastest growing Kumon centres in Sri Lanka.
ස්ථානය: නුගේගොඩ

Kumon නුගේගොඩ Centre
ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳහා පන්ති

Athsala Pathirana (ස්ත්‍රී) - A government trained teacher of English at Teachers' College, Maharagama with more than 15 years of teaching experience.

ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

ශ්‍රේණිය 1-5 සිසුන් සඳහා පන්ති

Ayesha Kumari (ස්ත්‍රී) - Professional Teacher with 15 years of experience at an International School. Multiple certifications in Teaching.

විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016.

විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]
ප්‍රාථමික සිංහල, ගණිතය, විද්‍යාව, බුද්ධාගම, ඉංග්‍රීසි (දේශීය / ජාත්‍යාන්තර)

Irosha Lakmali (ස්ත්‍රී) - Diploma in Early childhood development and education [Mother's touch Institute, Nawala], A teacher at Vidura College, Nawala.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කෝට්ටේ, නාවල

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Thimanga Weerasinghe (පුරුෂ) - BSc Graduate in biomedical science.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, කොට්ටාව, කොළඹ, ගම්පහ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, පානදුර, බත්තරමුල්ල, මොරටුව, රත්මලාන

විද්‍යාව සහ ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති
ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි (සා/පෙළ), ඒඩී ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි සා., භූ., ඉතිහාසය, විද්‍යාව සහ තොර

Dilini Perera (ස්ත්‍රී) - Architecture student.
ස්ථානයන්: කොළඹ, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, මිරිහාන

ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි (සා/පෙළ), ඒඩී ගණිතය (සා/පෙළ), ඉංග්‍රීසි සා., භූ., ඉතිහාසය, විද්‍යාව සහ තොර
ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 3-11 (කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය විෂය නිර්දේශය)

Chathurani Vitharana (ස්ත්‍රී) - Bsc (Hons) in Computing UK, MBA General UK, Dip. in Teaching Mathematics (Cambridge Affiliated).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නුගේගොඩ

ඔන්ලයින් පෞද්ගලික ගණිතය පන්ති - ශ්‍රේණිය 3 සිට 9

Florica Anthony (ස්ත්‍රී) - Teaching since 2013 as a Special need education teacher in a leading international school in Colombo.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කළුබෝවිල, කොළඹ, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නාවල

ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය නිවසට පැමිණ පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 සිසුන් සඳහා

Kavisha Sethmini (ස්ත්‍රී) - ඩිප්ලොමාධාරි ගුරැවරියක්.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කඩුවෙල, කොළඹ 03, තලාහේන, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

ප්‍රාථමික පන්ති - ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ගණිතය, සිංහල

Natasha Kasturiarachchi (ස්ත්‍රී) - Diploma holder in English language and currently following the Bachelor's degree. (Final year).
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, බොරලැස්ගමුව, මහරගම, හෝමාගම