ප්‍රාථමික ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ENV සහ විද්‍යාව (දේශීය / ජාත්‍යාන්තර)

Sajitha (ස්ත්‍රී) - MBA [University of Wolverhampton, UK], Bachelor of Science in Business Administration [USJP], Diploma in Early Childhood Education.

ප්‍රාථමික ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ENV සහ විද්‍යාව (දේශීය / ජාත්‍යාන්තර)
විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016.

විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]
උපකාරක පන්ති - සා/පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ගිණුම්කරණය, ශ්‍රේණිය 1 සිට 8 ගණිතය, සමාජ අධ්යනය

Fathima Farwin (ස්ත්‍රී) - ACCA (Reading : skills level), English course (intermediate level), A/L (Accounting : 1 A, Business studies : B, Economics : B).