ප්‍රාථමික ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ENV සහ විද්‍යාව (දේශීය / ජාත්‍යාන්තර)

Sajitha (ස්ත්‍රී) - MBA [University of Wolverhampton, UK], Bachelor of Science in Business Administration [USJP], Diploma in Early Childhood Education.

ප්‍රාථමික ගණිතය, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ENV සහ විද්‍යාව (දේශීය / ජාත්‍යාන්තර)
විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016.

විද්‍යාව / ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]
ඉංග්‍රීසි සහ ගණිතය නිවසට පැමිණ පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 සිසුන් සඳහා

Kavisha Sethmini (ස්ත්‍රී) - ඩිප්ලොමාධාරි ගුරැවරියක්.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, කඩුවෙල, කොළඹ 03, තලාහේන, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, මාලබේ, රාජගිරිය

උපකාරක පන්ති available Local/ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Gunawardena (ස්ත්‍රී) - Experienced as a teacher for more than fifteen years in Local and International Curriculum.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති