දෙමළ පන්ති - පළපුරුදු දෙමළ ගුරුවරයා විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ

Kavitha Joseph (ස්ත්‍රී) - A teacher with over 10 years experience.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඳාන, ගම්පහ, ජා-ඇල, බටගම, මීගමුව, රාගම, වත්තල, සීදුව

දෙමළ භාෂාව සිංහල මාධ්‍යය සිසුන් සඳහා (පාසල සිසුන්, Job seekers, Employers)

Premalal Ranasinghe (පුරුෂ) - BSc, Advance National Diploma in HR, English language Diploma, Tamil language Diploma holder, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න