ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම

එස්.එම්.ඩී. අයේෂා (ස්ත්‍රී) - රජයේ පාසලක උපාධිදාරි ගුරුවරියක ලෙස වසර අටක පළපුරුද්ද ඇත. කොළඹ විශ්වද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය සම්පූර්ණ කර තිබේ.
ස්ථානය: ගම්පහ

දෙමළ භාෂාව සිංහල මාධ්‍යය සිසුන් සඳහා (පාසල සිසුන්, Job seekers, Employers)

Premalal Ranasinghe (පුරුෂ) - BSc, Advance National Diploma in HR, English language Diploma, Tamil language Diploma holder, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

දෙමළ පන්ති - පළපුරුදු දෙමළ ගුරුවරයා විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ

Kavitha Joseph (ස්ත්‍රී) - A teacher with over 10 years experience.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඳාන, ගම්පහ, ජා-ඇල, බටගම, මීගමුව, රාගම, වත්තල, සීදුව