උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 9

Thamara Fernando (ස්ත්‍රී) - Master's in Business Admin. [University of West London, UK], Bachelor of Business Administration [University of Northwood, USA].
ස්ථානයන්: කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, ජා-ඇල, මහබා

කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය Tutor

Hansani De Silva (ස්ත්‍රී) - 8 Years of teaching experience in Cambridge syllabus, as an English teacher.
ස්ථානයන්: කොටුගොඩ, ජා-ඇල, රද්දොළුගම, සීදුව

Teacher - ඉංග්‍රීසි, IELTS සහ ප්‍රංෂ භාෂාව

Priydharshini (ස්ත්‍රී) - An experienced teacher of English and French language.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ජා-ඇල

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න