ඉංග්‍රීසි පන්ති සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති ප්‍රාථමික සිසුන් සඳහා

Shanika Thinu (ස්ත්‍රී) - Worked at an international nursery school.
ස්ථානයන්: කැස්බෑව, කොට්ටාව, ගොඩගම, පාදුක්ක, පිළියන්දල, මහරගම, හොරණ, හෝමාගම