උපකාරක පන්ති - ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 (සියලුම විෂයයන්)

Dulmini Kasturiarachchi (ස්ත්‍රී) - Associate to Bachelor’s Degree, Education, Early Education [Midtown University], Diploma in Primary Education [OUSL].
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, මාලබේ

ඉංග්‍රීසි, ප්‍රාථමික විෂයයන්, ක්‍රිස්තියානි ධර්මය

Ruchira De Silva (ස්ත්‍රී) - Trinity college Western music upto grade 6 (practical and theory), PQHRM qualified, ATCL in Performing arts.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මාලබේ

අමතර පන්ති ඉංග්‍රීසි/ සිංහල මාධ්‍යයෙන් - මාලබේ

Gunawardena (ස්ත්‍රී) - Eight years experience as a English Medium teacher.
ස්ථානය: මාලබේ