සිංහල සහ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති

Thilini Gopallawa (ස්ත්‍රී) - A graduate from University of Sri Jayewardenepura with B.A (special) degree in Mass Communication and Sinhala.
ස්ථානයන්: ගම්පොල, ගෙලිඔය, නාවලපිටිය, මහනුවර, වැලිගල්ල

දෙමළ භාෂාව සිංහල මාධ්‍යය සිසුන් සඳහා (පාසල සිසුන්, Job seekers, Employers)

Premalal Ranasinghe (පුරුෂ) - BSc, Advance National Diploma in HR, English language Diploma, Tamil language Diploma holder, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න