සිංහල, විද්‍යාව, ඉතිහාසය පන්ති (දේශීය විෂය නිර්දේශය ශ්‍රේණිය 1-11 සිංහල මාධ්‍යයෙන්)

Anuradha Wickramaratne (ස්ත්‍රී) - Diploma holder.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, රාගම, වත්තල

සිංහල භාෂාව, භූගෝල විද්‍යාව, පරිසරය - Grade 1 to 5

උපදේශක: Nilukshika Neththikumara (ස්ත්‍රී‍) - Development Studies Special Degree, University of Kelaniya. Counselling Diploma in Mental Health foundation.