සිංහල උපකාරක පන්ති දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර සිසුන් සඳහා

Wijesinghe (ස්ත්‍රී) - A graduate of Sri Jayawardenapura University with over 8 years of experience in a private school.
ස්ථානයන්: අත්තිඩිය, රත්මලාන

1 වසර සිට 11 වසර දක්වා අමතර පන්ති - Local and London Tuition Classes

Lanka Wickremasinghe (ස්ත්‍රී) - B.A., MBA, Advanced Diploma in Teacher Training, 10 years experience in international schools.
ස්ථානය: රත්මලාන

1 වසර සිට 11 වසර දක්වා අමතර පන්ති - Local and London Tuition Classes
උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 8 සිසුන් සඳහා

Reyhana Rahmatullah (ස්ත්‍රී) - Second upper class degree holder for bachelor's of business management.
ස්ථානය: රත්මලාන

සිංහල පන්ති (1-8)

Nisha Perera (ස්ත්‍රී) - 6 years teaching experience, Teacher of a reputed international school.
ස්ථානයන්: ගල්කිස්ස, දෙහිවල, මොරටුව, රත්මලාන

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න