උපකාරක පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Mithma (ස්ත්‍රී) - Law undergraduate, An experienced teacher who teaches in a leading National School.
ස්ථානයන්: කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මහරගම, විජේරාම

උපකාරක පන්ති - ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 (සියලුම විෂයයන්)

Dulmini Kasturiarachchi (ස්ත්‍රී) - Associate to Bachelor’s Degree, Education, Early Education [Midtown University], Diploma in Primary Education [OUSL].
ස්ථානයන්: කඩුවෙල, මාලබේ

ENV, ගණිතය උපකාරක පන්ති

Tharushi Ranasinghe (ස්ත්‍රී) - Env studies, Mathematics, Sinhala Language, English Language.
ස්ථානයන්: ගොතටුව, මාලබේ, රාජගිරිය

ඉංග්‍රීසි, ප්‍රාථමික විෂයයන්, ක්‍රිස්තියානි ධර්මය

Ruchira De Silva (ස්ත්‍රී) - Trinity college Western music upto grade 6 (practical and theory), PQHRM qualified, ATCL in Performing arts.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, මාලබේ